Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 30 sierpnia 2019 roku (piątek) na godzinę 9.00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/157/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki w pracy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jonkowo, a także kryteriów i trybu i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamkniecie posiedzenia.