Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jonkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Jonkowie

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki), które są niedostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań lub pochodzą z zewnętrznych źródeł lub instytucji.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • skiplinki do najważniejszych części strony (menu główne, wyszukiwarka, treść strony, mapa strony, deklaracja dostępności),
 • hierarchię nagłówkową pozwalającą na odczyt treści z użyciem czytników ekranowych,
 • podwyższony kontrast (czarne tło - białe litery, czarne tło - żółte litery, żółte tło - czarne litery),
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych,
 • możliwość zatrzymania ruchomych elementów (slajdów),
 • mapa strony.

Skróty klawiaturowe:

 • nawigacja klawiszem tabulatora - TAB,
 • wykaz telefonów kontaktowych i adresów skrzynek e-mail referatów urzędu - alt + z (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza z),
 • procedury załatwiania spraw w urzędzie - alt + x (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza x),
 • godziny przyjęć interesantów - alt + c (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza c),
 • komunikacja gminna - alt + v (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza v),
 • informacje o koronawirusie - alt + b (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza b)

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Adamkiewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 670 69 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Klonowej. Budynek urzędu posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne (z piętra) ulokowane w południowej części, w kierunku parkingu dla pracowników.

Teren przed urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w system monitoringu.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku i przed nim brak głośników systemu naprowadzającego oraz pętli indukcyjnych.

W budynku i jego otoczeniu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd oferuję usługę tłumacza on-line dostępną po wybraniu opcji tłumacza języka migowego w nagłówku strony internetowej. Do skorzystania z tej formy niezbędne jest posiadanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i wbudowaną kamerą.

Przy wejściu głównym do budynku zamontowana jest winda dla osób mających problem z poruszaniem się lub poruszających się na wózkach inwalidzkich. Windę uruchamia pracownik urzędu, którego należy powiadomić dzwonkiem, znajdującym się przy windzie.

Wewnątrz budynku nie ma windy umożliwiającej dotarcie na pierwsze piętro. Na parterze zlokalizowano referaty i biura, które są odpowiedzialne za bezpośredni kontakt z petentem:

- biuro podawcze,

- biuro Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, fundusz sołecki,

- Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności,

- budownictwo, nieruchomości, urbanistyka,

- ochrona środowiska,

- drogi i energetyka,

- podatki.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do sekretariatu lub  pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, celem obsłużenia na parterze budynku. Wykaz dostępnych telefonów znajduje się w zakładce Telefony kontaktowe.

Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.