Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2020 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Priorytety współpracy w 2020 r.:

  • Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo.
  • Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania patriotycznego.

 

pdf Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Jonkowo z dn. 10.01.2020 r.

pdf word Załącznik nr 1. Oferta realizacji zadania publicznego / Oferta wspólna realizacji zadania publicznego

pdf Załącznik nr 2. Umowa o realizację zadania publicznego / Umowa o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej

pdf word Załącznik nr 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego