Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 31.03.2017 r. został złożony wspólny wniosek przez Gminę Jonkowo i Powiat Olsztyński o dofinansowanie projektu pt.: "Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo".

W dniu 29.09.2017 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji. Zgodnie z tą umową dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 wynosi 16 660 000,00 zł tj. 85% wartości wydatków kwalifikowanych. Kwota środków dofinansowania, którą otrzyma Gmina Jonkowo, zgodnie z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Olsztyńskim wynosi 50% przyznanej kwoty.

Przedmiot zamówienia w ramach tego projektu stanowiły: 

  • (zadanie2) przebudowa drogi gminnej Wrzesina – Porbady – Godki Nr 157004N wraz z ciągami komunikacji rowerowej (drogi wewnętrznej) i wymiana istniejącej sieci wodociągowej oraz budowa ciągów komunikacji rowerowo-pieszej;
  • (zadanie 3) przebudowa drogi powiatowej Nr 1407N na odcinku Giedajty – Jonkowo oraz drogi wewnętrznej gminnej położonej na działce nr 70/4 w zakresie budowy drogi rowerowej.

 

W dniu 20 lipca 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dopuszczeniem ofert częściowych, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, który złożył ofertę na część 2 i część 3 zadań Gminy Jonkowo.

W dniu 25 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy zostały podpisane z wykonawcą robót, firmą Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane “SANBUD” Sp. z o.o. z Olsztyna dwie umowy tj.:

  • na zadanie 2 na kwotę – 9 150 392,92 zł
  • na zadanie 3 na kwotę – 2 105 362,40 zł

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia dla obydwu zadań – 25 marca 2019 r.

20180730 01

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 -„Efektywność energetyczna" Działania 4.4. –„Zrównoważony transport miejski" Poddziałania 4.4.1- „Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)"