Dziś jest , r.
giweather joomla module

Energa Operator informuje, że do końca bieżącego roku na terenie gminy Jonkowo prowadzone są prace modernizacyjne urządzeń energetycznych. W związku z tym występować będą okresowe wyłączenia prądu w miejscowościach na terenie gminy Jonkowo.

Informujemy, że od dnia 18 grudnia 2017 r. ulega zmianie siedziba biura Związu Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn - konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Gmina Jonkowo w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że trwa realizacja projektu ,,Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy” w ramach programu ministerialnego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.