Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 14 listopada 2013 r. sfinalizowano umowę na wykonanie 53 przydomowych oczyszczalni  w ramach projektu pt.: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo . W trzecim postępowaniu przetargowym uczestniczyły trzy firmy, z których najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego PRZEM-GRI Sp. z o.o. z Olsztyna.

W dniu 13 listopada 2013 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym w Gutkowie w ramach aglomeracji Olsztyn. Zwycięzcą procedury przetargowej zostało Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Umowę wykonawczą podpisał wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz prezes zarządu IPI-B Sp. z o.o. - Marek Malinowski.

29 października 2013 r. Maria Sokoll – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przekazała Wojciechowi Giecko - wójtowi gminy Jonkowo potwierdzenie dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn”.

Z końcem sierpnia br. zakończyły się prace przy projekcie pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Giedajtach i Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo.

Wykonanie zadania pn.: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Giedajtach i w Jonkowie w ramach kompleksowej infrastruktury aglomeracji Jonkowo możliwe stało się dzięki pozyskaniu wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś 6. Środowisko przyrodnicze, działanie 6.1 Prognoza i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa.

W ramach pierwszego etapu wykonano ponad 2 km sieci wodociągowej oraz ponad 4 km sieci kanalizacyjnej. Wybudowano także główną przepompowinię ścieków na osiedlu w Giedajtach oraz 4 przepompownie przydomowe. Całość została podłączona do oczyszczalni ścieków w Jonkowie. Całkowity koszt realizacji zamknie się kwotą 2 032 114, 14 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 1 492 587, 83 (ponad 73%).

Najprawdopodobniej już w czerwcu pierwsi mieszkańcy będą mogli przyłączać się do nowowybudowanych sieci: wodnej i kanalizacyjnej.

RPO

 

16 grudnia 2011 r. podpisano w Urzędzie Gminy w Jonkowie umowę na wykonanie kanalizacji w Łomach i Garzewku oraz połączenie tych miejscowości z jonkowską oczyszczalnią ścieków.