Dziś jest , r.
giweather joomla module

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje, że od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. uruchomiona zostanie całodobowa, bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych. Dzwoniąc pod numer 800 165 320 osoby takie będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna, etc, rolnik powinien poinformować, właściwy terytorialnie urząd gminy poprzez złożenie pisemnego wniosku, na załączonym formularzu, w terminie do 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki" zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności: organizacje pozarządowe, radnych, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne związane z koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności: organizacje pozarządowe, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców i rolników na konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju „Krainy Drwęcy i Pasłęki”. Konsultacje związane są z koniecznością opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020.

Z uwagi na liczne przypadki wydobycia kopalin, zwłaszcza piasku i żwiru przez właścicieli gruntów lub osoby uprawnione do władania gruntami bez spełnienia wymagań formalno-prawnych, informujemy, że wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów na potrzeby własne osoby fizycznej z nieruchomości stanowiącej jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym jest możliwe: