Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XI Sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 (piątek) o godzinie 13.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak reakcji Wójta Gminy Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/157/2009 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki w pracy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Jonkowo, a także kryteriów i trybu i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamkniecie obrad.