Dziś jest , r.
giweather joomla module

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jonkowo. Zapraszamy na posiedzenia komisji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 28 marca 2019 r. (czwartek).

Komisja Spraw Społecznych rozpocznie posiedzenie o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
 3. Przedstawienie sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych na rok szkolny 2017/2018.
 4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Jonkowo w latach 2016-2018, i sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jonkowie w latach 2016-2018, oraz sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach za rok 2018.
 5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalność i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamkniecie posiedzenia.

 

Komisja Budżetowa rozpocznie posiedzenie o godz. 11.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.
 4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2019 – 2031.
 5. Omówienie pisma z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.