Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 21 listopada 2019 roku (czwartek) na godzinę 7.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej Bożena Łochajewska serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 21 listopada2019 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Informujemy, że w dniach od 04.11.2019 r. do 15.11.2019 r. sekretariat Rady Gminny Jonkowo będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Na podstawie art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm) Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie zawiadamia, że na wniosek Przewodniczącego II Wydziału Karnego i Przewodniczącego VI Wydziału Cywilnego Rodzinnego Sądu Okręgowego w Olsztynie, na posiedzeniu w dniu 7 października 2019 roku ustalono liczbę ławników, którzy winni być wybrani w wyborach uzupełniających przez Radę Gminy Jonkowo na kadencję 2020- 2023 do Sądu Okręgowego w Olsztynie: ogółem 3 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 § 1 i 3 ustawy):

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1 ustawy):

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa

Termin do składania dokumentów mija 29 listopada 2019 r. Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłyną do Rady Gminy Jonkowo po tym terminie pozostawia się bez dalszego biegu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Sąd Okręgowy w Olsztynie
Ul. Dąbrowszczaków 44A
10-543 Olsztyn
Tel: (89) 521 61 59

pdf Formularz Krajowego Rejsetru Karnego

pdf Karta zgłoszenia kandydata

pdf Oświadczenie kandydata dotyczące braku popełnienia przestępstwa umyślnego

pdf Oświadczenie kandydata dotyczące braku ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej

pdf Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

pdf Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XIV Sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Przewodnicząca Komisji, Budżetowej Bożena Łochajewska, serdecznie zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.