Dziś jest , r.
giweather joomla module

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pozostające bez zatrudnienia i kwalifikujące się do GRUPY DOCELOWEJ do udziału w projekcie pt: „ZAMIEŃ WYKLUCZENIE NA ZATRUDNIENIE”, nr RPWM.11.01.02-28-0004/17  realizowanym przez Instytut Wiedzy i Rozwoju Elżbieta Iwaniec (Lider) z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 18/206, 76-200 Słupsk oraz Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym "NOWA NADZIEJA" Oddział w Olsztynie (Partner).

Projekt jest prowadzony ramach Osi Priorytetowej 11. Włączenie społeczne, Działania 11.01. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałania 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji -projekt ZIT OlsztynRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

pdf SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU