Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zarząd Fundacji "Funduszu Ziemi Olsztyńskiej" ustalił datę składania wniosków stypendialnych na rok szkolny/akademicki 2017/2018. Dokumenty będzie można składać w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia 2017 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5, pok. 219, od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15.

  • Wzory wniosków do druku są dostępne pod tym ADRESEM >>
  • Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.
  • Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.

 

Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych (którzy nie ukończyli 25-go roku życia). Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn) i spełniać poniższe warunki:

  • osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnią 4,00,
  • są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi - 634 zł, a dla osoby w rodzinie - 514 zł ).
  • KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY - AKADEMICKI 2017/2018: na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 1028 zł netto; osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1268 zł netto
  • kompletność wniosku

 

Można starać się o stypendium naukowo–socjalne, sportowo-socjalne lub artystyczno-socjalne.

Wniosek składa się z 3 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku.

Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy.

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami (zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zasiłki, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu).

Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj - lipiec 2017 roku.

Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku (cz. 2).

Wypełnione i podpisane oświadczenie (cz. 3 wniosku).Średnia ocen udokumentowana kopią świadectwa lub indeksu - potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe (kopie wraz z oryginałami do wglądu).

Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty, można potwierdzić „za zgodność” w siedzibie Fundacji okazując oryginał.

Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 89 521 05 69).