Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn - konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17.

Termin składania wniosków od 7 do 28 grudnia 2017 roku.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów dotyczących wsparcia dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. 

Uwaga: Konkurs jest konkursem rewitalizacyjnym. W ramach konkursu program rewitalizacji jest dokumentem obligatoryjnym.