Dziś jest , r.
giweather joomla module

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko intendent – wymiar etatu - 1 etat.

I. Do  zakresu wykonywanych zadań będzie należało m.in.:

1. Wykonywanie pracy  w sposób zgodny z przepisami BHP i PPOŻ

2. Z zakresu żywienia dzieci:

 • planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi przepisami i kalorycznością, wywieszanie ich do informacji rodziców
 • planowanie i organizowanie zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego
 • prowadzenia dziennika żywieniowego, kartotek magazynu żywnościowego, sporządzanie  rozliczeń miesięcznych
 • przestrzeganie stawki żywieniowej terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie żywnościowy, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem i porcjowaniem  posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystywaniem produktów do przygotowanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem) 

3. Utrzymywanie higieny w pomieszczeniach magazynowych

4. Prowadzenie kartotek magazynowych

5. Terminowe i ekonomiczne zaopatrywanie magazynu żywnościowego w artykuły spożywcze z zachowaniem obowiązujących przepisów HACAP

6. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem.

7. Pomoc kucharce w wydawaniu obiadów, przyjmowaniu naczyń , przygotowaniu posiłków.

II. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy:

 • wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letni staż pracy,
 • kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku intendenta,
 • nieposzlakowana opinia,
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

III. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych. 

IV. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty  należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego, w  sekretariacie Przedszkola Samorządowego w Jonkowie lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu ) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko intendent” w terminie do 13.10.2017r. do godziny 12:00.