Dziś jest , r.
giweather joomla module

Projekty na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyna.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego planuje w październiku 2017 roku rozpoczęcie naboru wniosków w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwianie dostępu do usług społecznych  -  projekt ZIT Olsztyn.

W ramach konkursu przewiduje się możliwość dofinansowania następujących typów projektów.

Realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodzin).

Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora).

Planowana alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 26 441 596,80 zł (6 331 800,00 euro).

Szczegóły dotyczące podziałania dostępne są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11, dostępnym na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- -Mazurskiego na lata 2014-2020 www.rpo.warmia.mazury.pl w zakładce "Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.