Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, zwołuje na obrady XLIX sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 30.05.2022 r. (poniedziałek ) o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok (dyskusja, opinia, głosowanie).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Gminy Jonkowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie (dyskusja, opinia, głosowanie).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z  dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 5 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dyskusja, opinia, głosowanie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (dyskusja, opinia, głosowanie).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jonkowo na lata 2022-2027 (dyskusja, opinia, głosowanie).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na  okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (dyskusja, opinia, głosowanie).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2022 roku" (dyskusja, opinia, głosowanie).
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.