Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2019 r.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Priorytety współpracy w 2019 r.:

  • Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Jonkowo.
  • Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • Działania z zakresu nauki, szkolnicta wyższego, edukacji, oświatyi wychowania patriotycznego.

 

pdf Ogłoszenie o konkursie, wytyczne współpracy, terminy i warunki realizacji.

pdf Wzór oferty

pdf Wzór oferty wspólnej

pdf Wzór umowy

pdf Wzór sprawozdania