,
giweather joomla module

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 12.02.2018 r. do dnia 12.03.2018 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację na ten cel.

Dotacja obejmuje trzy zadania:

  1. demontaż wyrobów zawierających azbest;
  2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.

 

Dofinansowanie powyższych działań z WFOŚiGW w Olsztynie wynosi do 85 % kosztów. Pozostałe 15% oraz zakup i montaż nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych leży po stronie właściciela nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

W roku bieżącym przedmiotowe wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Jonkowie  lub na stronie http://www.bip.jonkowo.pl/ w zakładce Procedury załatwiania spraw / Azbest.

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2018 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jonkowo” oraz druki wniosku otrzymają Państwo pok. nr 5 Urzędu Gminy Jonkowo pod nr tel. 89 6706917