,
giweather joomla module

Energa Operator informuje, że do końca bieżącego roku na terenie gminy Jonkowo prowadzone są prace modernizacyjne urządzeń energetycznych. W związku z tym występować będą okresowe wyłączenia prądu w miejscowościach na terenie gminy Jonkowo.

Informujemy, że od dnia 18 grudnia 2017 r. ulega zmianie siedziba biura Związu Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach: Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn - konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00.28-002/17.

Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, które w niedalekiej przyszłości będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Olsztyna i powiatu ma już swój znak graficzny.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Gmina Jonkowo w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że trwa realizacja projektu ,,Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy” w ramach programu ministerialnego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Co się nam udało:

1. Diagnozy grup ryzyka

W okresie maj- lipiec zostało zdiagnozowanych 16 rodzin zamieszkujących gminę Jonkowo, w których istnieje podejrzenie, że występuje przemoc w rodzinie lub są zagrożone wystąpieniem przemocy w rodzinie. Rodziny poddane diagnozie zostały wyłonione w drodze analizy sytuacji rodzin objętych pomocą społeczną. Polegała ona na weryfikacji danych i informacji na temat każdej z tych rodzin oraz przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Zajęła się tym grupa robocza, w skład której wchodzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni, asystent rodziny), a także, socjoterapeuta. Dla 15 z 16  zdiagnozowanych rodzin został sporządzony raport, zawierający charakterystykę rodziny, przebieg i opis podjętych działań w ramach diagnozy oraz wnioski i rekomendacje odnośnie dalszego postępowania. Raport stanowił podstawę zaangażowania zdiagnozowanych rodzin w poszczególne działania projektowe.

2. Warsztaty dla uczniów

Od czerwca realizowane są warsztaty dla uczniów szkół gminnych – służące m.in. kształtowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących (osobowych i środowiskowych), budowaniu pozytywnego systemu wartości, ukazanie i zrozumienie mechanizmów grupowego mobbingu redukcji zagrożenia patologiami oraz podnoszeniu umiejętności życiowych (3 h dydaktyczne na klasę). Zajęcia odbywają się na terenie szkół, przy współudziale wychowawcy. W okresie czerwic – październik 2017r. zostało zrealizowanych 19 warsztatów w różnych klasach szkół podstawowych w tym:Szkoła Podstawowa w Jonkowie -16 klas Szkoła Podstawowa we Wrzesinie – 3 klasy.

O tym co jeszcze planujemy można przeczytać w poniższym załączniku.

pdf INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU (Format PDF, ~980k)