,
giweather joomla module

W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkańców naszej Gminy dotyczącymi niedrożnych rowów i związanych z tym zalań posesji w okresie opadów deszczu lub roztopów śniegu Urząd Gminy Informuję, że zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. Nr 1121) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o śr. Poniżej 0,6m) należy do zainteresowanych właścicieli gruntów.

Jeśli powyższy obowiązek nie jest wykonywany, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego – czyli Starostwo Powiatowe w Olsztynie – ustala w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi do właścicieli gruntów i posesji należy:

  • Budowa, przebudowa i utrzymywanie zjazdów, łącznie z e znajdującymi się pod nimi przepustami,
  • Utrzymanie rowów melioracji szczegółowej i przepustów, przebiegających przez tereny własne.

Podtopienia terenów powstają w przypadku, gdy właściciele gruntów po kolei nie konserwują urządzeń melioracyjnych. Właściciel posesji powinien sam dbać o stan rowów na terenie własnej posesji.

Rowy znajdujące się na działkach gminnych lub w pasie drogi gminnej utrzymywane są na koszt Gminy Jonkowo, dlatego tez zakazuje się mieszkańcom wysypywanie tam gruzu, śmieci czy skoszonej trawy. Zaśmiecanie rowów melioracyjnych odpadami komunalnymi, a w przypadku osiedli domów jednorodzinnych przyległych do rowów skoszoną trawą powoduje brak swobodnego odpływu wody, a tym samym zalewanie terenów rolnych.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. Nr 1121)  właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej:

  • Nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
  • Nie może odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeśli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku utrzymania w należytym stanie urządzeń wodnych właściciel gruntu podlega karze grzywny, a postępowanie w sprawie, prowadzi się na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.