Drucken

Drodzy mieszkańcy, w związku z licznymi porzuceniami śmieci nieprzeznaczonych do segregacji, głównie materiałów budowlanych i opon przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów informuje się, że pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ustawione w tzw. „gniazda” przeznaczone są jedynie do odbioru odpadów selektywnie zebranych. 

 

DO POJEMNIKÓW NIEBIESKICH przeznaczonych na papier

 

DO POJEMNIKÓW ŻÓŁTYCH przeznaczonych na papier tworzywa sztuczne i metale

 

DO POJEMNIKÓW ZIELONYCH LUB BIAŁYCH przeznaczonych na szkło

 

Dodatkowo każdy z mieszkańców naszej gminy może dostarczyć własnym środkiem transportu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Rudnie (na terenie ZUOK Rudno) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie, na które nie jest wymagane zezwolenie lub zgłoszenie, zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w szczególności: resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich, zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji, środki ochrony roślin oraz opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje.

Jednocześnie informuje się, że każde porzucenie odpadów zgłaszane jest na policję, celem podjęcia interwencji.