,
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XIV Sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 28 października 2019 (poniedziałek) o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta.
 5. Podziękowanie dla emerytowanych Dyrektorów Szkół Podstawowych w Gminie Jonkowo.
 6. Rozstrzygniecie konkursu „Piękna i estetyczna wieś”.
 7. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 8. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2031 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok -dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Gutkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo w zamian za zaległości podatkowe z tytułu opłat stanowiących dochody budżetu Gminy - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 16. W sprawie nadania nazwy ulicom zlokalizowanym na drogach wewnętrznych w miejscowości Pupki - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jonkowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jonkowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zwarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Jonkowo a Gmina Olsztyn, dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe wykonywane gminna komunikacja publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo. - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy gminną komunikacja publiczną, której organizatorem jest Gmina Jonkowo - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na bezczynność Wójta Gminy Jonkowo za bezzasadną - dyskusja, opinia Komisji, głosowanie.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamkniecie obrad.