Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie poszukuje kandydatów na stanowisko pracy konserwator/woźny w Szkole Podstawowej w Nowym Kawkowie w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,75 etatu (30 godzin tygodniowo), zatrudnienie od 05.07.2022 r.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum podstawowe bądź zawodowe o profilu technicznym,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • rzetelność, dokładność, sumienność, dyspozycyjność, systematyczność,
 • niekaralność.

Mile widziane uprawnienia elektryczne w zakresie obsługi i konserwacji.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie bieżących prac konserwatorskich oraz remontowychw szkole i na jej terenie,
 • dbałość o porządek wokół szkoły oraz w budynku,
 • usuwanie zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz zabezpieczenie majątku szkoły,
 • inne - prace gospodarcze wg potrzeb szkoły w ramach obowiązującego czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie /kopie/
 • oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać  w terminie do 31.05.2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie w godz.: 8:00 do 13:00.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko konserwator/woźny”.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowykwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

 

Załączniki:

Obowiązek informacyjny RODO (plik w formacie PDF, rozmiar: 63 kB)